Lớp Phòng Khối Chi nhánh
NT1 Nhà trẻ Trụ sở chính
Mầm Mầm Trụ sở chính
Chồi Chồi Trụ sở chính
Trụ sở chính
Nhà trẻ 1 Nhà trẻ Trụ sở chính
Nhà trẻ 2 Nhà trẻ Trụ sở chính
M.K2 Mầm Trụ sở chính
C.K2 Chồi Trụ sở chính
NT1.K2 Nhà trẻ Trụ sở chính
NT2.K2 Nhà trẻ Trụ sở chính
L.K2 Trụ sở chính