Lớp Phòng Khối Chi nhánh
NT1 Nhà trẻ Trụ sở chính
Mầm Mầm Trụ sở chính
Chồi Chồi Trụ sở chính
Trụ sở chính
Nhà trẻ 1 Nhà trẻ Trụ sở chính
Nhà trẻ 2 Nhà trẻ Trụ sở chính