Hướng dẫn ESIM.NET

Chỉnh sửa thời khoá biểu trong phần mềm quản lý Trung Tâm Anh Ngư

11:37 | 18/04/2016
Khi làm nhầm thời khoá biểu, bạn cần xoá và hoặc hiệu chỉnh thời khoá biểu của lớp học trong phần mềm quản lý Trung Tâm Anh Ngữ
Cách làm như sau:

1.  Vào thời khoá biểu của lớp, tìm tới lớp đó, lưu ý đừng chọn ngày. Tìm kiếm, nhấp phải và Xoá nhanh.
2. Vào kế hoạch sắp thời khoá biểu, tìm tới kế hoạch của lớp đó, xoá làm cái khác hoặc hiểu chỉnh rồi lưu lại.
3. Nhấp phải lên kế hoach của lớp đó, chọn menu Tạo lịch học. 
4. Xem lại thời khoá biểu đã tạo được.

Nghiên cứu thêm các hướng dẫn khác của phần phần mềm quản lý trung tâm Anh Ngữ

Xem video hướng dẫn bên dưới:

Các tin khác