08:42 | 17/04/2017
Hướng dẫn phân quyền phần mềm quản trị Trung Tâm Các bước thực hiện công việc phân quyền người dùng trong hệ thống phần mềm quản trị trung tâm Ngoại Ngữ Digalaxy SIMA.NET
10:00 | 14/06/2016
Hướng dẫn phân quyền người dùng Các bước thực hiện việc phân quyền sử dụng cho người dùng trong phần mềm quản lý trường học SIMS.NET
11:37 | 18/04/2016
Chỉnh sửa thời khoá biểu trong phần mềm quản lý Trung Tâm Anh Ngư Khi làm nhầm thời khoá biểu, bạn cần xoá và hoặc hiệu chỉnh thời khoá biểu của lớp học trong phần mềm quản lý Trung Tâm Anh Ngữ
09:21 | 18/04/2016
Hướng dẫn quản lý kho bán hàng Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý kho bán hàng với các nghiệp vụ xuất nhập tồn chuyển kho, thuộc phân hệ phần mềm quản lý trung tâm Anh Ngữ
09:21 | 18/04/2016
Hướng dẫn xếp thời khoá biểu, chấm giờ dạy giảng viên, điểm danh, nhập điểm Hướng dẫn sử dụng phân hệ xếp thời khoá biểu và giờ dạy giảng viên, thuộc phần mềm quản lý Trung Tâm Anh Ngữ SIMS.NET
09:21 | 18/04/2016
Hướng dẫn ghi danh, đăng ký học viên Hướng dẫn thao tác bằng video cách ghi danh, đăng ký học viên trong phần mềm quản lý Trung Tâm Anh Ngữ -Công ty TNHH THIÊN HÀ SỐ